HOME
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและทรงลาออกฐานันดรศักดิ์ เพื่อทรงสมรสกับปีเตอร์ เจนเซนและทรงประทับอยู่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2541 และเสด็จนิวัติประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2544 ถือว่าทรงพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์แรก ในบรรดาพระราชโอรส
พระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงลาออกฐานันดรศักดิ์
แห่งพระราชวงศ์เป็นพระองค์และในรัชกาลปัจจุบัน ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษา การช่วยราษฎร์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การรณรงค์
การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น เพื่อประชาชาชาวไทยได้อยู่ร่วามกันอย่างสงบสุขและการอยู่ร่วมกันสามัคคีจนทั่วถึง และนอกจากนี้
เมื่อปี พ.ศ. 2551ได้ทรงแสดงภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจ... เดียวกัน เป็นภาพยนตร์ที่ทรงแสดงด้วยพระองค์เองอย่างมีพระอัจฉริยภาพจนทำให้ชาว
ต่างชาติต่างประเทศได้นำภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจ... เดียวกัน นำไปฉายต่างประเทศจนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์นานาชาติ

พระประวัติ

วันประสูติ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประสูติเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ โรงพยาบาลมองชัวซีส์ เมืองโลซาน ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และได้เสด็จนิวัติพระนคร แล้วประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและเมื่อถึงงานพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้น
พระอู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระอิสริยยศเมื่อประสูติ คือ
"สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี" โดยพระนามของพระองค์มาจากพระนามและนามของ
พระประยูรญาติหลายพระองค์ อันได้แก่

 • สร้อยพระนาม "สิริ" มาจากพระนามาภิไธยของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • สร้อยพระนาม "วัฒนา" มาจากพระนามาภิไธยของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สว่างวัฒนา) ซึ่งเป็นสมเด็จพระอัยยิกาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • พระนาม "อุบลรัตน์" มาจากนามของ หม่อมหลวงบัว กิติยากร พระอัยกีของพระองค์

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีพระนามเล่นของพระองค์ว่า ลา ปูเป้ (La Poup?e) ซึ่งเป็นคำมาจากภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ตุ๊กตา ทูลกระหม่อมพ่อ
และสมเด็จแม่ของพระองค์ท่าน ทรงเรียกว่า "เป้" อีกด้วย

การศึกษา

การศึกษาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงเข้ารับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาขั้นต้นจาก
โรงเรียนจิตรลดา จนกระทั่งทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

แล้วต่อมาจึงได้เสด็จไปประทับ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทรงเข้ารับการศึกษาต่อจนจบสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ สถาบันเทคโน
โลยีแมสซาชูเซตส์( MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY )เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขา
วิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จากนั้น พระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาต่อจนจบสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส( U.C.L.A )ณ ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกา ใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
( STATISTICS AND PUBLIC HEALTH ) จนสำเร็จในการศึกษา

 


เอกสานทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

การเสกสมรส

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2515ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์
เพื่อทรงเสกสมรสกับนายปีเตอร์ แลด เจนเซน ชาวอเมริกัน และทรงประทับอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 26 ปี จนเมื่อ พ.ศ. 2541ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงประกาศทรงหย่ากับนายปีเตอร์ แลด เจนเซน ชาวอเมริกัน และ เสด็จกลับนิวัติประเทศไทยเป็น
การถาวร เมื่อพ.ศ. 2544 

พระโอรส พระธิดา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อได้ทรงประทับขณะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับปีเตอร์ เจนเซนพระองค์ทรงมีพระ
โอรสพระธิดา 3 พระองค์ ที่ได้ประสูติประเทศสหรัฐอเมริกาคือ

 • คุณพลอยไพลิน เจนเซน เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
 • คุณพุ่ม เจนเซนเกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2526 และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547
 • คุณสิริกิติยา เจนเซนเกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2528

ประทับประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ประทับอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่นั้น บางปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จมาเยี่ยมบ้าง และพระองค์ จะเสด็จนิวัติประเทศไทยเพื่อทรงเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และได้ทรงร่วมงานพระราชพิธีต่างๆ พร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาเมื่อปี พ.ศ. 2541 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงประกาศหย่ากับนายปีเตอร์ แลด เจนเซน ชาวอเมริกัน และ เสด็จกลับนิวัติประเทศ
ไทยเป็นการถาวร และได้รับพระราชทานพระอิศริยยศเป็นทูลกระหม่อมหญิง แต่พระโอรสและพระธิดาอีก 3 พระองค์ ยังทรงศึกษาต่ออยู่ต่าง
ประเทศ และบางปีพระโอรสและพระธิดาก็จะเสด็จนัวัติประเทศไทยเพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และทรงร่วมงานพระราชพิธีหรือพิธีต่าง ๆ

การเสด็จนิวัติประเทศไทย

เมื่อที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อได้ทรงประทับขณะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพระองค์ก็จะเสด็จนิวัติประเทศ
ไทยหลายครั้ง เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีและพิธีต่างๆ และทรงเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นประจำ มีดังนี้

การเสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งที่ 1 เพื่อทรงเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์การเสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งที่ 2 เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและ นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศรินขณะยังมียศทหารอากาศเป็น เรืออากาศโท เมื่อ พ.ศ. 2525 การ
เสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งที่ 3 เพื่อทรงงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 การเสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งที่ 4
เพื่อทรงงาน พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 การเสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งที่ 5 เพื่อทรงร่วมงาน
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อพ.ศ. 2538 การเสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งที่ 6 เพื่อ
ทรงร่วมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อพ.ศ. 2539 การเสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งที่ 7 เพื่อ
ทรงร่วมงาน พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และเมื่อหลังประกาศทรงหย่ากับนายปีเตอร์ แลด เจนเซน
ชาวอเมริกัน เมื่อพ.ศ. 2541 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวร เมื่อพ.ศ. 2544

พระกรณียกิจ

ด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการช่วยเหลือราษฎรษร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยากดังกล่าว
จึงทรงพระกรุณาพระราชทานกำเนิดมูลนิธิชีวิตสดใสให้เป็นองค์การสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การกีฬา สุขภาพอนามัย และการศาสนา
 • ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับรัฐบาล เอกชน และองค์การการกุศลอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความยากจนของประชาชน
 • ดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยตัวเองและ
  พึ่งตัวเองได้
 • ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความเดือดร้อนและความยากจนของประชาชน
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้งมูลนิธิชีวิตสดใสขึ้นเพื่อดำเนินการความช่วยเหลือราษฎรษร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างปกติสุขกลับมามีความร่วมกันสามัคคีและสงบสุขมากขึ้น โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจะทรงทอด
พระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และทรงช่วยเหลือช่วยเหลือราษฎรษร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความอยากลำบาก
เพื่อให้ราษฎรษร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีร่วมสุขและสามัคคีกันจนทั่วถึง

ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต

เมื่อปี พ.ศ. 2549 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพระดำรัสให้ครอบครัวผู้ประสบภัยสึนามิ มีพลังใจเข้มแข็งต่อสู้ชีวิต
พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพระดำรัสหลังเป็น
ประธานเปิดงานพิธีรำลึก 2 ปี สึนามิ ณ บริเวณหาดบางเนียง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ว่า ในปี 2549 ถือเป็นปีที่ 2 ของการจัดงาน
รำลึกถึงผู้ที่สูญเสียที่ซึ่งเป็นที่รักจากภัยพิบัติสึนามิ ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้มีการเชิญผู้ที่ประสบด้วยตนเอง และครอบครัวของผู้สูญเสียเข้าร่วมรำลึก
ถึงเหตุการณ์ด้วย โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังมีส่วนนำพาให้ชีวิตของคุณพุ่ม เจนเซ่น โอรสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยต้องจากไป จึงทำให้เข้าใจถึงความรู้สึกสูญเสียดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ประสบภัยรวมทั้งครอบครัวของผู้ที่สูญ
เสียบุคคลซึ่งเป็นที่รัก นำเอาความสูญเสียและความทรงจำในอดีต เก็บไว้เพียงแต่สิ่งที่ดีเพื่อเป็นพลังใจอันเข้มแข็งต่อสู้ดำเนินชีวิตต่อไป

นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยจัดงาน ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยแสดงให้เห็นถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลและความไม่ทอดทิ้งกันแล้ว
ยังแสดงถึงการมีน้ำใจของคนไทยที่ให้แก่กันด้วยส่วนที่จังหวัดภูเก็ตได้มีนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากมาร่วมงาน
Light Up Phuket ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้เขต 4 และเทศบาลเมืองป่าตอง
โดยทุกคนได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัยถึงผู้ที่จากไปจากเหตุการณ์สึนามิ จุดเทียนในหลุมทรายริมหาดป่าตองจำนวน 2หมื่นหลุม และปล่อย
โคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิครบรอบ 2 ปีด้วย

นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช.กล่าวถึงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยของ
ผู้ประสบภัยสึนามิว่า ได้ให้การช่วยเหลือด้านสินเชื่อในส่วนนี้ไปแล้ว1,000 ครอบครัว ส่วนการแก้ปัญหาที่ดินทางศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ความยากจนแห่งชาติแก้ปัญหาไปแล้ว 20 ชุมชนยังมีปัญหาเหลืออีกว่า50ชุมชนหรือประมาณ 5,000 ครัวเรือน ซึ่งพอช.ได้เสนอปัญหาให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมทราบแล้ว และกำลังมีการเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาแก้ปัญหาทั้งหมด 17 เรื่อง เช่น เรื่องที่ดิน
สิทธิชุมชน ปัญหาการไล่ที่ รวมทั้งปัญหาจากผลพวงของสึนามิ สำหรับปัญหาที่ยังคั่งค้างและแก้ไม่จบ ยอมรับว่ามีอีกมากโดยเฉพาะเรื่องที่ดิน
ของคนไทยพลัดถิ่น และกลุ่มชายขอบที่ประสบภัยสึนามิที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีทะเบียนบ้าน และบางกลุ่มตกสำรวจ ซึ่งพอช.พยายามจัดงบให้ถึงชาวบ้านและตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลอย่างจริงจังต่อไปแล้ว

ด้านศาสนา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางศาสนา หลายครั้ง ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณะบุคคล
ต่างๆ หรือส่วนพระองค์ อยู่เป็นประจำ อาทิเช่นงานพระราชทานเพลิงศพจากบุคลคลสำคัญที่เสียชีวิตลง พิธีมหาพุทธาพิเษก งานเททองหล่อ
พระพุทธรูป พิธีตัดหวายลูกนิมิต พระอุโบสถ ของวัดต่างๆ การบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่ คุณพุ่ม เจนเซน ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ถนนอัษฏางค์ เนื่องในวันเกิดและวันถึงแก่อนิจกรรม เป็นประจำ และพระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณได้เด็จทรงร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษา และงาน
บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาเป็นบางปี และงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร เนื่องในวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นประจำทุกปี

ด้านการศึกษา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางการศึกษา เป็นประจำทุกปี ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ
คณะบุคคลต่างๆหรือเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เช่น

การพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชื่อดังอาทิ เช่น วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)เป็นแห่งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2544 และพระราชทานต่อมาอีกหลายสถาบันเช่น ม.ปทุมธานี ม.ศรีปทุม ม.ธุรกิจ
บัณฑิตเป็นต้น ซึ่งจะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีนี้เป็นประจำทุกๆปี

การทอดพระเนตรงานนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เยาวชนต้านภัยจากยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษาในแต่ละโรงเรียนและสถาบันที่ร่วม
โครงการและการดำเนินงานของโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และการเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและการทอดพระเนตร
การดำเนินงานของโครงการทูบีนัมเบอร์วันของนักเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อเยาวชนของไทยได้รู้โทษของยาเสพติดการพระราชทานเงิน
คุณพุ่มของมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อไว้สำหรับเป็นทุนการศึกษาของเด็กออทิสติกและเด็กผู้ที่พิการมากำเนิดสามารถได้เรยีนเท่ากับคนอื่นได้

ด้านการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
อายุระหว่าง 6-25 ปี จำนวน 21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่ม เสี่ยงสูง ดังนั้นพระองค์จึงทรงก่อตั้งและทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือโครงการทูบีนัมเบอร์วันประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 • การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน
 • การสร้างและพัฒนาเครือข่าย

เพื่อให้เยาวชนสามารถปลดปล่อยและห่างไกลจากยาเสพติดและเพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือ และรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติ
จะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหา ยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว

ด้านสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548 คุณพุ่ม เจนเซ่น ได้ถึงแก่กรรม โดยมีพระดำริเห็นว่าคุณพุ่ม เจนเซ่นซึ่งเป็นโรคออทิสติก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเห็นเด็กที่มีเป็นโรคออทิสติกเป็นบานกลางและไม่ได้เรียนหนังสือและศึกษาเล่า
เรียน จนทำให้เป็นคนไม่ปกติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2548 เพื่อทรงช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคออทิสติก
นั้น ได้ฝึกให้เด็กที่เป็นโรคออทิสติก ได้ศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองทางประสาทเพื่อให้เป็นคนปกติเหมือนคนทั่วไปได้ และบางปีพระองค์
จะทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้แก่เด็กที่เป็นโรคออทิสติก นำไปใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กที่เป็นโรคออทิสติกได้พัฒนาตนเอง
สู่วัยปกติได้ต่อผู้อื่นและสังคมของเราได้ และนอกจากนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงเป็นประธานในพิธี
เปิดอาคารหรือพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารฝึกอบรมในเด็กออทิสติก และทอดพระเนตรการดำเนินการการฝึกอบรมของเด็กออทิสติกเพื่อให้คนที่
เป็นเด็กโรคออทิสติก ได้เป็นคนปกติเหมือนคนทั่วไปในสังคมของเราให้ก้าวหน้าต่อไป

ด้านอื่น

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีนอกจากจะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจการช่วยเหลือประชาชน การส่งเสริมให้เยาวชน
ต้านภัยจากยาเสพติดแล้วทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอื่นแล้วหลายครั้ง เช่น การวางศิลาฤกษ์ การเปิดอาคารของโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
การเปิดอาคารของมหาวิทยาลัยต่างๆ การประกวดการแข่งขันต่างๆ การเปิดงานที่เป็นการกุศล งานนิทรรศการ การแสดงโชว์เวทีต่างๆ เป็นต้น
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จและเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทุกครั้ง

พระปรีชาสามารถ

ด้านการแสดงละคร

เมื่อปีพ.ศ. 2546 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงละครครั้งแรกของพระองค์ท่าน คือ กษัตริยา และ
พระนเรศวรมหาราช ตามคำกราบบังคมทูลเชิญแสดงละครของบรษัทกันตนาจำกัด โดยได้ออกทางโทรทัศน์ทุกวันจัทร์ถึงศุกร์
เวลา19.30น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยขณะนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกซึ่งได้ทรงเป็นดาราและทรงเล่นละครด้วยพระองค์เอง

To Be Number One

การออกรายการโทรทัศน์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จมาทรงถ่ายรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับพระองค์เป็นประจำ ตามคำกลาบทูล
เชิญคณะบุคคลต่างๆ เพื่อออกเผยแพร่ทางโทรทัศน์ โดยเฉพาะรายการที่พระองค์ทรงออกรายการทางโทรทัศน์อยู่เป็นประจำเป็นรายการ
ที่มีความรู้และสาระต่างๆ ที่ประชาชนได้รับชมอยู่จนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 2 รายการ มีดังนี่

เมื่อปีพ.ศ. 2550ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จมาทรงถ่ายรายการโทรทัศน์เป็นรายการแรก คือ รายการ
ทูบีนัมเบอร์วัน วาไรตี้  เป็นรายการที่เน้นเกี่ยวกับสาระความรู้ จิตใจและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการห่างไกลยาเสพติด ซึ่งผลิตโดย
โครงการทุบีนัมเบอร์วันและกรมสุขภาพจิต ซึ่งพระองค์จะออกรายการทางโทรทัศน์ คือ ช่วง top to the princess หรือช่วงการตอบจดหมายของ
ทางบ้าน ที่เกี่ยวกับเรื่องโครงการรณรงค์การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดทุกครั้งที่เยาชนได้เขียนจดหมายส่งไป โดยพระองค์จะทรงอ่าน
เลือกจดหมายที่เยาชนเขียนมา จะได้ออกทางโทรทัศน์และได้ทรงแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการห่างไกลยาเสพติด ซึ่งรายการทูบีนัมเบอร์วัน
วาไรตี้จะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 20.30 น.- 21.30 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และเมื่อปีพ.ศ. 2551 ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงถ่ายทำรายการโทรทัศน์เป็นรายการที่สอง คือ รายกา Princess Diary เป็นรายการที่เกี่ยวกับสารคดี
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของต่างประเทศนำมาฉายให้ประชาชนได้รับชมและนอกจากนี้ยังมีดารามารับเชิญร่วมถ่ายทำด้วย
ใน รายการ Princess Diary เพื่อที่ประชาชนที่ได้ดูรายการนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญของและประเทศ ซึ่งจะออกอากาศทุกวันศุกร์
เวลา 23.05 - 24.00 น. ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี นอกจากที่พระองค์จะทรงออกรายการโทรทัศน์เป็นประจำอยู่แล้ว พระองค์ยังได้ทรงรับเชิญพิเศษ
ออกรายการโทรทัศน์ และทรงรับเชิญมาทรงออกโฆษณาพิเศษมาแล้วด้วย

การแสดงภาพยนตร์

เมื่อปี พ.ศ. 2551 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงถ่ายภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจเดียวกัน
เป็นภาพยนตร์ที่ทรงแสดงด้วยพระองค์เองอย่างมีพระอัจฉริยภาพ สำหรับภาพยนตร์ที่พระองค์ทรงแสดงนี้เป็น ภาพยนตร์แนวดราม่า
สร้างสรรค์สังคม จากบทพระนิพนธ์ "เรื่องสั้นที่...ฉันคิด" ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สู่ภาพยนตร์ที่จะทำ
ให้ทุกหัวใจหลอมรวม กลายเป็นหนึ่ง “หนึ่งใจ..เดียวกัน” Where The Miracle Happens

"หนึ่งใจ..เดียวกัน" เป็นภาพยนตร์ในเรื่องราวเกี่ยวกับการค้นหาความสุขของผู้หญิงคนหนึ่ง กับหัวใจอีกหนึ่งดวง เริ่มต้นขึ้นที่เพียงหลวง
โรงเรียนเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่รายล้อมไปด้วยชาวบ้าน และผู้คนหลากหลายความคิด ณ ที่แห่งนี้ทำให้เธอรู้จักการให้ การแบ่งปัน
และใจที่เป็นสุข ความสุขของเธอไม่ได้อยู่ท่ามกลางตึกสูงใจกลางเมืองอีกแล้ว แต่กลับอยู่ที่ท้องนาสีเขียวบนดอย และน้ำใจของชาวบ้าน
ที่หลอมหลวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และวันนี้บทพระนิพนธ์ 'เรื่องสั้นที่...ฉันคิด' ได้กลายมาเป็นภาพยนตร์ที่จะทำให้หัวใจทุกดวงของพวกเรา
ชาวไทยได้ค้นพบความสุขไปพร้อมๆกัน “หนึ่งใจ..เดียวกัน” ภาพยนตร์แห่งความหวังและศรัทธาที่พระองค์ทรงมีต่อเด็กไทยทุกคน
และนอกจากที่พระองค์ยังได้ทรงเล่นภาพยนตร์ด้วยพระองค์เองแล้วยังมีดารานักแสดงชื่อดังได้มาร่วมเล่นอีกด้วย จนทำให้มีประชาชนได้
มาเข้าชมเรื่องนี้เยอะมากจนทำให้ทำรายได้เงินสูง จนชาวต่างชาติต่างประเทศโดยเฉพาะโรงภาพยนตร์ชื่อดังของต่างประเทศได้ซื้อนำ
ภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจเดียวกัน นำไปฉายให้ชาวต่างประเทศได้รับชม โดยพระองค์จะเสด็จเยือนต่างประเทศเป็นประธานพิธีในการเปิด
ภาพยนตร์เรื่องนี้ จนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์นานาชาติ

ด้านการกีฬา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระปรีชาสามารถในกีฬา โดยเฉพาะกีฬาเรือใบ โดยทรงลงแข่งกับพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงเรือ อย่างทรงพระสำราญอยู่เสมอ เมื่อทรงแปรพระราชฐานยังพระราชวังไกลกังวลอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ใน
ประเภท โอ.เค.ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยคราวที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ ในพุทธศักราช ๒๕๑๐
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแข่งขันกีฬาเรือใบในฐานะนักกีฬาทีม แล้วได้ทรงแข่งขันจนชนะเลิศการแข่งขันเรือใบชาติไทยและทูลกระ
หม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯก็ได้ทรงเข้าร่วมการแข่งขันด้วย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทรงทำคะแนนรวมได้เป็นที่ 1 เสมอด้วยพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับพระราชทานเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงครองเหรียญทองร่วมกันกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คราวใน งานกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
อันแสดงถึงพระปรีชาสามารถในกีฬาเรือใบของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้เป็นที่ประจักษ์และยังคงเป็นที่กล่าว
ขวัญถึงจนทุกวันนี้

ด้านการร้องเพลง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการร้องเพลง มีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ซึ่งได้ทรงขับร้อง
เพลงในประเภทเพลงพิเศษ ปัจจุบันพระองค์ทรงร้องพิเศษ โดยได้ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เป็นผู้ถวายงานเบื้องหลังซึ่งได้ทรงขับร้องและทำนอง
แบบมิวสิคด้วยพระองค์เองซึ่งมีเพลงที่ขับร้องหลายเพลงอาทิ เช่น เพลงประจำโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เพลงประกอบละคร และเพลงประกอบ
ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งใจ...เดียวกันซึ่งมีประชาชนได้รู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดี และซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระราชวงศ์จักรีวงศ์พระองค์แรกซึ่ง
ทรงขับร้องเพลงและทำนองเพลงแบบมิวสิคด้วยพระองค์เอง

พระเกียรติยศ

รางวัลสูงสุด

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงได้รับรางวัลอันทรงสูงสุดต่อประเทศไทยและนานาชาติ ซึ่งรางที่ทรงได้รับ ทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความปราบปรื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชน มีดังต่อไปนี้

 • องค์การอนามัยโลก ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ถวายรางวัล WHO/SEARO Award ในฐานะที่ทรงประกอบพระกรณียกิจด้านการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศไทยและนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสาธารณสุขศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพายและเหรียญต่าง ๆ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

 • เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พ.ศ. 2504
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2515
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2548
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2494

พระอิสริยยศ

 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอิสริยยศตั้งแต่วันที่ทรงประสูติ เมื่อวันที่ 5 เมษายนพ.ศ. 2494 แต่ในการปัจจุบันหมายบัตรราชการกำหนดให้ออกพระนามว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
  สิริวัฒนาพรรณวดี
  ด้วย คำนำหน้าพระนาม ทูลกระหม่อม เป็นคำอย่างลำลองสำหรับออกพระนาม สมเด็จพระเจ้าพระเจ้าลูกเธอ และสมเด็จพระลูกยาเธอ ที่ประสูติสมเด็จพระอัครมเหสี และพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวง อาทิ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
  ลักษณ์ อัครราชกุมารี ข้าทูลละอองพระบาท จะออกพระนาม ทูลกระหม่อมเล็ก เป็นต้น

เครื่องอิสริยยศ

เมื่อที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขณะพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิง ได้ทรงมีเครื่องอิสริยยศ
ประจำพระองค์ ทรงได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และภายหลังเมื่อทรงลาออกฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์
เป็นศักดิ์ ท่านผู้หญิง แล้วได้คืนเครื่องอิสริยยศประจำพระองค์ และจนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานอิสริยยศเป็น ทูลกระหม่อมหญิง แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
และโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องอิสริยยศประจำพระองค์ โดยอนุโลมตามราชประเพณี ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์
ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และทรงเป็นเจ้าฟ้าฝ่ายใน และเครื่องอิสริยยศ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีดังต่อไปนี้

 • พระสุพรรณบัฎ พร้อมหีบทองคำลงยาราชาวดี ประดับตราพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ประดับเพชร
 • พานพระศรีทองคำลงยาราชาวดี พร้อมจอกทองคำลงยาราชาวดี ผอบทองคำลงยาราชาวดียอดปริกประดับเพชร ซองพลูทองคำขอบบนล่างประดับทับทิม และมีตลับภู่ประดับทับทิมกับเพชร ไม้ควักพระกรรณ ไม้แคะพระทนต์ และพระกรรบิดทองคำลงยาราชาวดีประดับทับทิม
 • หีบพระศรีทองคำลงยาราชาวดีประดับตราพระจุลมงกุฎ มีลูกหีบสามหีบ พร้อมพานรองลงยาราชาวดี
 • พระสุพรรณศรีทองคำลงยาราชาวดี
 • พระภิงคารทองคำลงยาราชาวดี พร้อมพานรองลงยาราชาวดี
 • ขันพระสุธารสทองคำลงยาราชาวดี ที่ขอบประดับทับทิม พร้อมพานรองลงยาราชาวดี กับจอกทองคำลงยาราชาวดี
 • ขันสรงพระพักตร์ทองคำลงยาราชาวดี พร้อมพานรองลงยาราชาวดีขอบประดับทับทิม กับคลุมปัก
 • ที่พระสุธารสชาทองคำสลักลาย ประกอบด้วย กาพระสุธารสชาทองคำสลักลาย ถ้วยพระสุธารสชาทำจากหยก มีถาดทองคำสลักลาย
 • กาพระสุธารสทองคำสลักลาย ทรงกระบอก พร้อมพานรอง ทองคำสลักลาย

สถานที่อันเนื่องด้วยพระนาม

สถาบันการศึกษา

 • โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
 • โรงเรียนสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและพณิชยการ
 • โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

มูลนิธิ

 • มูลนิธิอุบลรัตน์
 • มูลนิธิสิริวัฒนาคริสเตียน ในพระบรมราชูปถัมภ์

การคมนาคม

 • เขื่อนอุบลรัตน์ หรือที่ชาวขอนแก่น เรียกว่า "เขื่อนพองหนีบ" สร้างปิดกั้น แม่น้ำพอง ที่อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 • อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 • สะพานอุบลรัตน์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • ตลาดท่าปลาเขื่อนอุบลรัตน์
ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์โดย...จิรภัทร วรรัตน์
ที่มา : /ข้อมูลเพิ่มเติม
 
Copyright © We love thailand.com 2004 All rights reserved
Webdesigned &  Power By : Thaibangkokhost.com ไทยบางกอกโฮสท์ เช่าโฮสท์ ออกแบบเว็บไซต์