HOME
ลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน
         ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

        พระนามเดิมว่า "หม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา" เป็นพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระบรมราชชนก) กับหม่อมสังวาลย์ มหิดล (สมเด็จพระบรมราชชนนี) ในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา" ในสมัยรัชกาลที่ 8 เป็นที่ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า" และได้กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เพื่อทำการสมรสกับพันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ จนกระทั่งในรัชกาลปัจจุบันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคืนฐานันดรศักดิ์

        พระนามเดิมว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ" เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อมาได้กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อทำการสมรส

        พระนามเดิมว่า "หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร" เป็นธิดาของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี ยุคล อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และได้รับสถาปนาให้ดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2520 ต่อมาในวันที่ 12 สิงหาคม 2534 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามเป็น "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ"

        ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดามาตุ มีศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์ใหญ่ในรัชกาลปัจจุบัน

        ทรงมีพระนามเดิมว่า "หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล" เป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับนางสุจาริณี วิวัชรวงศ์

        ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา

        ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอกวีรยุทธ ดิษยศรินทร์

        ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอกวีรยุทธ ดิษยศรินทร์ ปัจจุบันประทับอยู่กับพระบิดาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

        ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล มีศักดิ์เป็นพระหลานเธอในรัชกาลที่ 5

 • ลำดับที่ 16 หม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลปัจจุบัน

        ราชสกุล "มหิดล" พระโอรสธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

        หม่อมเจ้าจุฑาวัชร (มหิดล) วิวัชรวงศ์

        หม่อมเจ้าวัชเรศร (มหิดล) วิวัชรวงศ์

        หม่อมเจ้าจักรีวัชร (มหิดล) วิวัชรวงศ์

        หม่อมเจ้าวัชรวีร์ (มหิดล) วิวัชรวงศ์

 • ลำดับที่ 17 หม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่ 4 ** หมายเหตุที่ 2 (ทรงพระดำเนินตามศักดิ์ของพระบิดา และเรียงตามพระชันษา)

        ราชสกุล "จิตรพงศ์" พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4 เจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์

        หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์

        ราชสกุล "ชยางกูร" พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4 กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป

        หม่อมเจ้าวราชัย ชยางกูร (2470 - ปัจจุบัน) *** หมายเหตุที่ 3

        หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร (2467 - ปัจจุบัน) *** หมายเหตุที่ 3

        หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร (2473 - ปัจจุบัน) *** หมายเหตุที่ 3

        หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร (2475 - ปัจจุบัน) *** หมายเหตุที่ 3

        ราชสกุล "ดิศกุล" พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

        หม่อมเจ้าหญิงกฤษณาพักตรพิมล ดิศกุล

 • ลำดับที่ 18 หม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่ 5 ** หมายเหตุที่ 2 (ทรงพระดำเนินตามศักดิ์ของพระบิดา และเรียงตามพระชันษา)

        ราชสกุล "กิติยากร" พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5 กรมพระจันทรบุรีนฤนาท

        หม่อมเจ้าวินิตา กิติยากร

        หม่อมเจ้าสุวนิต กิติยากร

        หม่อมเจ้ากิตติปียา กิติยากร

        ราชสกุล "ระพีพัฒน์" พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

        หม่อมเจ้าวิพันธุ์ไพโรจน์ ระพีพัฒน์

        หม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า ระพีพัฒน์

        หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด ระพีพัฒน์

        ราชสกุล "ฉัตรชัย" พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5 กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

        หม่อมเจ้าภัทรลดา (ฉัตรชัย) ดิศกุล

        หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรชัย

        หม่อมเจ้าชายทิพยฉัตร ฉัตรชัย

        ราชสกุล "วุฒิชัย" พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5 กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร

        หม่อมเจ้าหญิงวุฒิสวาท วุฒิชัย

        หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิชัย

        หม่อมเจ้าหญิงวุฒิวิฑูร วุฒิชัย

 • ลำดับที่ 19 หม่อมเจ้าซึ่งเป็นพระนัดดาในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ

        ราชสกุล "รัชนี" พระโอรสธิดาในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

        หม่อมเจ้าหญิงศะศิธรพัฒนวดี รัชนี

        หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

 • ลำดับที่ 20 หม่อมเจ้าซึ่งเป็นพระราชปนัดดาในรัชกาลที่ 5 ** หมายเหตุที่ 2 (ทรงพระดำเนินตามศักดิ์ของพระบิดา และเรียงตามพระชันษา)

        ราชสกุล "บริพัตร" พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต

        หม่อมเจ้าหญิงสุขุมาลมารศรี บริพัตร

        ราชสกุล "ยุคล"

        พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล

        หม่อมเจ้าภูริพันธ์ ยุคล

        หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

        หม่อมเจ้าหญิงภาณุมา ยุคล

        พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร

        หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

        หม่อมเจ้าเฉลิมสุข ยุคล

        หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล

        พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ

        หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

        หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

        หม่อมเจ้าหญิงปัทมนรังษี ยุคล

        หม่อมเจ้าหญิงมาลิณีมงคล ยุคล

        คุณพลอยไพลิน เจนเซ่น **** หมายเหตุที่ 4

        พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ กับนายปีเตอร์ เจนเซ่น มีศักดิ์เป็นหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        คุณสิริกิติยา เจนเซ่น **** หมายเหตุที่ 4

        พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ กับนายปีเตอร์ เจนเซ่น มีศักดิ์เป็นหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร

        นามเดิมว่า "หม่อมเจ้าหญิงพันธุ์สวลี กิติยากร" พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2499 เป็นพระมารดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

        ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม

        พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับพันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ มีศักดิ์เป็นพระราชภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        นายสินธู ศรสงคราม

        สามีท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานสมรส เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2516

        ร้อยเอกจิทัศ ศรสงคราม

        บุตรชายของท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม กับนายสินธู ศรสงคราม มีศักดิ์เป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 หมายเหตุ

 • * ลำดับที่ 1 - 16 เรียงพระนามตามสำนักราชเลขาธิการ
 • ** กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพระนาม และระบุเฉพาะเจ้านายที่ยังดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์
 • *** กำลังตรวจสอบว่ายังทรงมีพระชนม์อยู่หรือไม่
 • **** 2 ท่านนี้แม้จะเป็นสามัญชน แต่มีศักดิ์เป็นหลานเธอในรัชกาลปัจจุบัน บางครั้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
  อยู่หน้าหม่อมเจ้าในราชสกุลอื่นๆ ขึ้นบน


        ข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2549 เป็นปีที่ 61 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดย...จิรภัทร วรรัตน์

 
Copyright © We love thailand.com 2004 All rights reserved
Webdesigned &  Power By : Thaibangkokhost.com ไทยบางกอกโฮสท์ เช่าโฮสท์ ออกแบบเว็บไซต์